T13 無奈

面對現實,我很無奈,唔知點做好。

連簡單的聖誕交換禮物,諗左好耐,由果汁機到健身同品,再到今日睇lomo,諗左好多可能性,卻做唔到決定,是猶豫定心思細密,是戇居定認真?

對於自己的行為很無奈,內心的掙扎和茅盾,好多事情和感覺都無從著手,只好無奈地逃避到最後一刻。

留言