T21 壓力

今日血壓依然徘徊14x 15x之間,我唔知道係味身體有事定壓力大,頭有點緊的狀態。我唔知道係咪因為申請另一份工,現在的工作壓力,情感自身的不安激發這毛病。

我唔知道成因,但一直唔敢講出黎,或者無補於是,希望訓醒無事。

最後我唔記得講星期日交換禮物換左枝清酒(獺祭39),好唔好我都唔知道,有點茅盾,特別是現在的身體狀況。

最最最後,冬至快樂,願大家都開心。

留言