T42 原因

有時候,我解釋唔到自己的心情,心情差好似冇咩特別原因。

今晚跑海濱的時候,回想起從前跟唔同人去的事,有家人朋友同學同事,一切已成為往事,好感慨。

原因,我唔想溝通,或者我唔喜歡預期和困起來。我唔知呀,好多事情都冇解,我唔知唔理呀。

留言