T47 決定

已經唔知做左幾多次同樣決定,但唔忍手又去違反決定。我諗今次下軟決心了,已經不會在乎,存在不存在,已經不再重要。

打算計劃黎緊做月供股票/ETF一年先,再睇下成績,希望會改善財務,早日自由。

向前看,唔准再諗。

留言