T110 D14

終於完成隔離,雖然仲keep住戴口罩,但多了出廳。

究竟係咪好事?我唔知道,但好似好多野都未如理想,亦要開始準備新工作,身體的調節,仲有好多後續的事。

完結只是下一個開始。

留言