T112 原則

最近睇左小太郎一個人生活的動畫,我諗有些人的諗法和角度好不一樣,看事情也不太一樣。

我唔明究竟點分原則同固執,唔明每日的觀點都唔同,唔明理據的道理。
可能我就係咁直接同單純喇,但好似跟一般人的想法有差距。

最後希望在明天,加油!

留言