T116 生日

又一年,已經冇咩感覺,已經唔在乎,好多野唔想理,我諗遺憾係有2件事。

第一樣,我仍然好想知道分開的原因,第二樣,我仍沒有忘記說過promise。不過做人該現實,依兩樣永遠都唔會知道同達成,這些情感和說話只遺留在內心深處。

最後祝自己生日快樂,身體健康!

留言