T92 說話

有時候,人的心態好奇怪,我講的野就唔理,但人地講一樣的野就當名言。

究竟係因為我講野冇說服力唔可信定人地太可靠呢?

又一個星期,依然學不懂放鬆自己的心情。

留言