T138 洞

今日又開左新劇,睇緊美劇outer range,究竟個洞有咩用?

今日主題係洞,洞可以分內外,有時候喜歡自己收埋,好似個在洞穴內,拒絕外間的接觸,玩自閉,算是一種逃避。有時候在洞外,把一切祕密放在洞內,將物件和內心分離,像帶著面具去生存

洞內洞外,或許洞外只是更大的洞內,無盡伸延。

留言